וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות - וואלה!

27.5.2018 / 16:02

תוכן עניינים

פרק א - תנאי שימוש בפורומים של וואלה!
פרק ב - מידניות שימוש בדואר אלקטרוני ודואר זבל
פרק ג - מדיניות פרטיות "וואלה!"
פרק ד - שירות שליחת קבצים גדולים
פרק ה - שימוש בתוכן WallaVR
פרק ו - כללי

1. מבוא

1.1. חברת וואלה! תקשורת בע"מ (להלן: "וואלה!" או "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. השימוש באתר (כמוגדר להלן) לרבות התכנים והשירותים המוצגים בו באמצעות מכשירי הקצה השונים בכפוף לתנאי השימוש להלן ("תנאי השימוש" או "התקנון"), כמו כן משתמש אשר עושה שימוש באפליקציית וואלה (באחד או יותר ממכשירי הקצה) כפוף גם לתנאי השימוש של אפליקציית וואלה!. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
1.2. בתנאי שימוש אלה:
1.2.1. "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות וואלה! ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לוואלה! זכות שימוש בהם.
1.2.2. "האתר" - אתר וואלה! בכתובת www.walla.co.il ואתר www.zahav.ru וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתרים אלו, כפי שניתן לצפות ולהשתמש בהם מכל מכשיר קצה לרבות באמצעות אפליקציית וואלה!. לצורך תנאי שימוש אלה המונח אתר יכלול גם את אפליקציית וואלה!.
1.3. תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה.
1.4. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
1.5. לשימת לבך, וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
1.6. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר של וואלה! ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל support@walla.net.il וואלה! תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

2. השימוש באתר

2.1. השימוש באתר, השירותים ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
2.2.ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
2.3. וואלה! רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בקשר לכך.
2.4. וואלה! אינה מתחייבת שהאתר (לרבות, למען ספק, שירותים באתר) לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי וואלה!, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל וואלה! או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ו-וואלה! לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

3. קישורים והפניות באתר

3.1. יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. וואלה! אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
3.2. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

sheen-shitof

עוד בוואלה!

לראשונה טיפלו בסיבה בגללה חליתי בפיברומיאלגיה ולא בסימפטום

בשיתוף מרכז איריס גייר לטיפול דרך אבחון בגלגל העין

4. תכנים המפורסמים בוואלה! על ידי גולשים

4.1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הנך נמצא. למידע נוסף - ראו: תנאי שימוש בפורומים -פרק א להלן;
4.2. וואלה! רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
4.3. במידה שמצאת בתכנים הנמצאים באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות המפרטות בסעיף ‎4.1 לעיל, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת support@walla.co.il.
4.3.1. על הפנייה לכלול קישור (Link) לעמוד בו מופיע התוכן אשר בגינו אתה פונה בקשר אליו נמסרת הודעתך. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.
4.3.2. אנא ציין במסגרת הפנייה מה העילה אשר בגינה הינך פונה לחברה (לדוגמה: הפרת זכויות יוצרים, לשון הרע או פגיעה בפרטיות) ומהן הנסיבות במסגרתן נוצרה הפגיעה.
4.3.3. אנא פרט במסגרת הפנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.
4.3.4. יש לכלול בפנייה הרשאה מפורשת להעברת הפרטים הנכללים בפנייה לגורמים הרלבנטיים, לרבות לרשויות האכיפה (באם יהא בכך צורך) וכן לגולש אשר העלה את התוכן בגינו הוגשה הפנייה. בהעדר אישור כאמור לא נוכל לטפל בפנייתך.
בהתאם, במידה שתידרש לספק פרטים ומידע נוספים אנא ספק אותם בהקדם. אי מענה במועד עלול להקשות על הטיפול בפנייה וכן עלול לעכב את הטיפול בה.
4.3.5. אנא הפנה את פניותיך בעניין זה לכתובת הדוא"ל לעיל ולא באופן אחר, שכן פנייה באמצעות אפיקים אחרים עלולה לעכב את הטיפול בפנייה באופן משמעותי.
4.4. פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך שלושה (3) ימי עסקים. אולם, מאחר וברצוננו לבצע בדיקה מתאימה בקשר לכל פנייה ייתכן כי הטיפול בפנייה יארך פרק זמן ארוך יותר. האמור בפנייתך עלול, לעיתים, לסתור זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן ייתכן כי יהא עלינו לבדוק את הדברים גם עמם. בכל מקרה, החברה תעשה מאמץ לטפל בפניות הגולשים בתוך זמן סביר ממועד פנייתם, תוך שימת לב מתאימה לכל פנייה. אנא תשומת ליבך כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.
4.5. חשוב לציין (מבלי לגרוע מהוראות סעיף 42 לתקנון זה) כי הגשת פנייה כאמור מהווה פעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה וכי גולש הפונה לחברה יהא אחראי כלפי החברה בקשר עם פנייתו ותוצאותיה.
4.6. זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
4.7. וואלה! לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
4.8. דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה "לוואלה" רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.
4.9. עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.
4.10. וואלה! ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, מבטחים וכיוצא באלה). וואלה! מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, וואלה! אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

5. תכנים כלכליים

5.1. בוואלה! תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות.
5.2. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא בוואלה!, תיעשה על אחריותך בלבד.

6. קניין רוחני

6.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר- לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של וואלה! או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של וואלה!, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של וואלה!.
6.2. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום בוואלה! נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לוואלה! תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בוואלה!, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם בוואלה!. במסירת תוכן לפרסום בוואלה!, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

7. קניות, פרסומות ומידע מסחרי

7.1. החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר וואלה! פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. וואלה! תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
7.2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לוואלה! אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
7.3. משתמש אשר יתקין על גבי הדפדפן אפליקציה ייעודית לחסימת פרסומות (AdBlock) מצהיר כי הוא מאשר ומסכים כי החברה תהיה רשאית לבצע רישום וכן לשמור במאגריה את פרטיי כתובת ה- IP של המשתמש וכן לכלול ברשומותיה סימון לפיה כתובת ה- IP האמורה חסומה מקבלת פרסומות. החברה אינה כוללת ברשומותיה מידע אחר לגבי משתמש אשר עושה שימוש באפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות. החברה תהא רשאית להציע, מעת לעת, למשתמש אשר התקין את האפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות להסיר את ההתקנה ו/או לכלול את האתר כאתר מאושר ברשימת ה- White list של אותו המשתמש.

8. RSS

8.1. וואלה! תהיה רשאית מעת לעת להציע לגולשי האתר לעשות שימוש בשירות RSS (Real Simple Syndication) ("השירות").
8.2. כעת, ההרשמה לשירות והשימוש בו הינם ללא תשלום. הינך רשאי לסיים את השירות בכל עת, על ידי שימוש בכלים המצויים בתוכנה באמצעותה הינך עושה שימוש בשירות. השימוש בשירות ייעשה לצורך אישי או פרטי בלבד ויש להימנע מעשיית כל שימוש מסחרי בשירות, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מוואלה!.
8.3. המשתמש בשירות מתחייב כלפי וואלה! לעשות שימוש בשירות אך ורק בפלטפורמות תוכנה שיאפשרו את הצפייה במלוא המידע נשוא הודעת ה-RSS, בהתאם להצגתו באתר ו/או אתרי וואלה! השונים, על דרך של קישור ישיר לדף הרלוונטי באתר ו/או באתרי וואלה! השונים, ללא מסכי תיווך ו/או הצגת פרסומות ו/או קישורים שונים למיניהם. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שום שימוש בשירות אשר יפגע בכל אופן בקישור הישיר בין הודעת ה- RSS לדף הרלוונטי באתר ו/או באתרי וואלה! השונים.
8.4. המשתמש מתחייב כי בהצגת הודעת ה-RSS במחשבו האישי הוא יימנע מלתקן, לערוך, להוסיף או לגרוע מהודעת ה-RSS ו/או מהמידע המוצג בדף הרלוונטי אליו מפנה הודעת ה-RSS.
8.5. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות והיא תהיה רשאית בכל עת להפסיק את אספקת השירות, כולו או חלקו, לשנות את מתכונתו ולדרוש מהמשתמשים לחדול מהצגת, הפצת או כל שימוש אחר במידע המבוסס על השירות, לרבות הודעות ה-RSS מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות ולא רק, בגין הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש (וזאת מבלי לגרוע מאף סעד ו/או זכות הנתונה לוואלה! על פי כל דין).
8.6. המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי בעצם רישומו לשירות, הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות (לרבות אבדן רווח או הכנסה) ו/או כל תוצאה אחרת, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה ו/או מחדל שיבצע המשתמש בהתבסס על המידע שקיבל במסגרת השימוש בשירות. המשתמש מתחייב לשפות את וואלה! ו/או את נושאי המשרה בה, עובדיה ושלוחיה, מייד עם דרישתה הראשונה לכך של וואלה!, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי דין סבירים) בהן תישא וואלה!, ללא הגבלת זמן או סכום, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השירות, לרבות הפרה של זכויות קניין רוחני.
8.7. המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי וואלה! ו/או מי מטעמה (לרבות ספקי התוכן או שותפיה העסקיים של וואלה!) לא יישאו בכל אחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אבדן, נזק וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין ו/או בקשר עם שימושו של המשתמש בשירות.
8.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי וואלה! אינה אחראית ואינה נותנת מצגים בקשר עם זמינות שירות ה-RSS עצמו, המידע בדף הרלוונטי אליו מובילה הודעת ה-RSS, לתוכן המידע המוצג בו, לדיוק או אמיתות הנתונים המוצגים בו, לשיהוי ו/או לעיכוב שייגרם בהזרמת המידע או הנתונים ו/או לליקויים ו/או שיבושים בדרך העברתם או הצגתם ו/או לאי התאמתם של המידע והנתונים כאמור למחשבי ו/או למכשירי הקצה של המשתמש.
8.9. ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך כי כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות זכויות יוצרים) במידע נשוא השירות ו/או בלוגו ו/או בסימנים המסחריים אחרים המופיעים בהודעת RSS או בדפים הרלוונטיים אליהם הודעות ה-RSS מפנות, הינן של וואלה! בלבד ו/או (לפי העניין) של ספקי התוכן או שותפיה העסקיים של וואלה! והמשתמש יימנע מלעשות במידע נשוא השירות ו/או בלוגו ו/או בסימנים המסחריים אחרים המופיעים בהודעת RSS או בדפים הרלוונטיים אליהם הודעות ה-RSS מפנות, כל שימוש הפוגע ו/או המונע ו/או המגביל את זכויות וואלה! ו/או צד שלישי כאמור.

9. הפסקת שימוש ושיפוי

9.1. וואלה! רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, חסימת IP וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
9.2. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא וואלה!, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי נגד המשתמש כאמור, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
9.3. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

10. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
10.1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
10.2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
10.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
10.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
10.5. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.

פרק א - תנאי שימוש בפורומים של וואלה!

פורום הגולשים של וואלה! הינו במה פומבית להבעת דעה בכל נושא. וואלה! מאפשרת לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתרי וואלה! ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום הגולשים או בתגובות להודעות, והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק א' זה:
11. הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי:
11.1. תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר וואלה! ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.
11.2. התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו התוכן המסופק על ידי וואלה!, וכי וואלה! אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.
11.3. וואלה! אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום הגולשים.
11.4. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.
11.5. בשימוש בפורום הגולשים אתה עלולים להיות חשופים למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מוואלה! בעניין זה.
11.6. פורום הגולשים חשוף לכלל הגולשים ברשת האינטרנט, והצפייה בתכנים המוצגים בפורום הגולשים והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות מכשירי נייד והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל פורום הגולשים ו/או אל אתרי אינטרנט.
11.7. וואלה! רשאית להציג את התכנים שבפורום הגולשים באתר ובאתרים אחרים עמם וואלה! מצויה בשיתוף פעולה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
11.8. וואלה! אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.
11.9. אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.
11.10. וואלה! רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק כל הודעה או תגובה בפורום הגולשים, או חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של וואלה! או של מי מטעמה, אם היא חורגת מהנורמות הראויות בעיני וואלה! לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, וואלה! אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה.
11.11. וואלה! רשאית לבצע בתכנים שבפורום הגולשים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר והצגת התכנים באתר (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
11.12. וואלה! רשאית לעשות שימוש בתכנים שבפורום הגולשים צורך יחסי ציבור.
11.13. וואלה! רשאית לעשות בתכנים שבפורום הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

12. כמשתתף בפורום הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
12.1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
12.2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
12.3. לא לפגוע בפרטיותו של כל אדם אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
12.4. לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
12.5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר וואלה! או למשתמש בפורום הגולשים.
12.6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
12.7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.
12.8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
12.9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום הגולשים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.
12.10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
12.11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורום הגולשים.
12.12. לא להעלות לפורום הגולשים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
12.13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.
12.14. לא לשלוח הודעות המהוות משלוח דואר זבל לפי הוראות הדין ולקיים את כל הוראות פרקים ב', ג' ו-ד' לתקנון זה בכל הנוגע להודעות בפורום הגולשים.

13. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את וואלה! בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

14. בנוסף לאמור בפרק ג' (מדיניות פרטיות באתר וואלה!) הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי וואלה! אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום הגולשים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:
14.1. אם השימוש שעשה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורום הגולשים או עשה בהם שימוש - אינו חוקי.
14.2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.
14.3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.
14.4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של וואלה!.
14.5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.
14.6. אם וואלה! נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

15. כמו כן, וואלה! תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

16. וואלה! עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לוואלה! בצירוף פרטים מלאים.

פרק ב - מדיניות שימוש בדואר אלקטרוני ודואר זבל

וואלה! מסכימה לאפשר לך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני שלה (לרבות שירותי דיוור במסגרת פורום הגולשים), בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק ב' זה:
17. וואלה! אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, לרבות רשימות תפוצה. משכך, וואלה! לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. וואלה! ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

18. פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך, לרבות כל נתון אחר שיופר על סמך ניתוח פרטים אלו, אשר הגיעו לידי החברה במסגרת ההרשמה ו/או עדכון הפרטים ו/או השימוש באתר, כפופים לכללי הגנת הפרטיות של וואלה!. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא כאמור בפרק ג'-מדיניות הפרטיות בוואלה!). יובהר כי החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך לקבלני משנה מטעמה לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר. יש באפשרותך להוסיף תמונה אישית שלך לחשבון הדואר האלקטרוני שלך. מקבלי דואר אלקטרוני מהחשבון שלך יוכלו לראות את התמונה ככל ששירות הדואר האלקטרוני של מקבלי הדואר תומך במאפיין זה. הנך מתחייב כי התמונה היא תמונה אישית שלך והינך בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות מוסריות של התמונה וכי השימוש בתמונה אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו, וכי אין בתמונה כאמור משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויות ומצגי הגולש כאמור בסעיף 4.

19. לשם שמירה על המידע המצוי בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מתחייב כי תשנה את סיסמת הכניסה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, מעת לעת.

20. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי שירות הדואר האלקטרוני של וואלה! מיועד לשימושו הפרטי של בעל התיבה בלבד. כמו כן ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בדואר האלקטרוני של וואלה! לצרכים מסחריים ו/או עסקיים הינו באחריותך הבלעדית והמוחלטת ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כנגד וואלה! בגין שימוש שכזה. מובהר מעבר לכל ספק כי במקרה של בעיה ו/או אי אספקה ו/ או שיבושים בשירות הדואר, לא תהא וואלה! אחראית כלפי בעל העסק או כלפי צד לקוחות העסק או כלפי כל גורם אחר בהקשר עם העסק, באשר לשירות, ולא תהא מחויבת בכל פיצוי או שיפוי באשר לנזק או בעיה.

21. ידוע לך שוואלה! רשאית לקבוע נהלים ומגבלות כלליות בנוגע לשימוש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!, לרבות ביחס למספר הימים המרבי שבו הודעות דואר אלקטרוני יישמרו על-ידי וואלה!, המספר המרבי של הודעות הדואר האלקטרוני אשר ניתן לשלוח או לקבל, הגודל המרבי של כל הודעת דואר אלקטרוני, שטח האחסון המרבי אשר יוקצה על השרתים של וואלה! ו/או מספר הפעמים המרבי (ואת משך הזמן המרבי אשר) אתה יכול לגשת לשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה! בתקופה נתונה של זמן. הנך מסכים כי לוואלה! אין אחריות או חבות כלשהי ביחס למחיקה או אי-אחסון של הודעות דואר האלקטרוני שלך שנשלחו או התקבלו בחשבון הדואר האלקטרוני של וואלה!. ידוע לך שוואלה! רשאית למחוק חלק או כל הודעות דואר אלקטרוני של חשבונות שאינם פעילים למשך תקופה ארוכה.

22. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא ניתן להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני של וואלה! כשרת.

23. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט על התחזות לכל גורם שהוא במשלוח הודעות דוא"ל, לרבות אך לא רק, אנשים פרטיים, מוסדות עסקיים, רשויות וגופי ממשל.

24. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום תיבת אלקטרוני שנחשדת בפעילות שהינה בניגוד לתנאי שימוש אלה, למעבר של דואר אלקטרוני נכנס ויוצא.

25. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לסגור ו/או למחוק תיבת דואר אלקטרוני שלא נעשה בה שימוש, ולא נשלח ממנה פריט דואר אלקטרוני במשך שלושה חודשים רצופים לפחות.

26. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור את פרטי תיבת הדואר האלקטרוני שלך שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי וואלה! תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור את פרטי תיבת הדואר האלקטרוני שלך שברשותה, אם הדבר נדרש לשם הצלת חיי אדם ו/או הגנה על שלמות גופו.
27. איסור על דואר זבל
השימוש בשירותי דואר אלקטרוני מותנה במילוי מלא ומדויק של מדיניות אי משלוח דואר זבל כמפורט להלן:
27.1. וואלה! מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני, לרבות משתמשיו, ואף מאיימת למוטט כליל מדיום נפלא זה.
27.2. נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה! לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי וואלה! ו/או מכתובת הרשומה בשרתי וואלה!, וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש בתיבת הדואר שלך או בכתובתך, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.
27.3. נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!, תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.
27.4. בין היתר, נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.
27.5. הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל, תקנה לוואלה! הזכות לנקוט נגדך בכל ההליכים המשפטיים להם היא זכאית על-פי דין וכן לסיים כל שירות או תוכן לו אתה מנוי אצל וואלה! או אשר אתה מקבל מוואלה!. כמו כן, במקרה של הפרת מדיניות דואר הזבל מצדך, תהא וואלה! רשאית לחסום את תיבת הדואר האלקטרוני שלך, כך שלא יתאפשר מעבר של דואר אלקטרוני - נכנס ויוצא - בתיבה.
27.6. לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.

28. דוגמאות להפרת המדיניות
כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן מהווה דוגמא להפרה מדיניות הדואר האלקטרוני ודואר הזבל, בין אם מתבצעת במעשה ובין אם מתבצעת במחדל, בין אם ננקטת במישרין ובין אם ננקטת בעקיפין:
28.1. משלוח דואר אלקטרוני (כחלק מקבוצת נמענים גדולה) לנמען שלא ביקש לקבלו;
28.2. הטעיית נמען בנוגע לדואר אלקטרוני שהוא מקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעייה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני;
28.3. הטעיית מחשב, או כל חומרה או תוכנה, של נמען בנוגע לדואר אלקטרוני אשר הנמען אמור לקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעיה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני (spoofing) ו/או שימוש במחשבי ביניים ללא רשותם לצורך משלוח דואר אלקטרוני (open relay, open proxy);
28.4. איסוף כתובות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי או המוני באתרים, בחדרי שיחה מקוונים (chat), בקבוצות דיון מקוונות (forums) או בכל מקום אחר harvesting);
28.5. שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו באופן אוטומטי או המוני באתרים, בחדרי שיחה מקוונים (chat), בקבוצות דיון מקוונות (forums) או בכל מקום אחר (harvesting);
28.6. איסוף כתובות דואר אלקטרוני על ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack) ;
28.7. שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו על-ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack);
28.8. משלוח המוני של דואר אלקטרוני ;(bulk email)
28.9. שימוש או גרימת שימוש במחשב, או בכל חומרה או תוכנה, של וואלה! לצורך ביצוע אחד או יותר מההתנהגויות המפורטות מעלה.
28.10. שליחת דואר אלקטרוני המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(worms) , ואנדלים (vandals), יישומים מזיקים (malicious applications), וכיו"ב.
28.11. שימוש בתיבת הדואר לצורך קבלת תשובות לדואר אלקטרוני אשר נשלח משרת אשר אינו שייך לוואלה! ו/או אשר לא נשלח מתיבה זו ו/או מתן הרשאה לאחר לבצע שימוש כאמור. לעניין זה הרשאה בין מפורשת ובין משתמעת;
28.12. הפצת שם המשתמש ו/או הסיסמא של תיבת הדואר האלקטרוני שלך לצורך אספקת שירותים ותוכן מתוך תיבת הדואר.
כל מי שנוקט אחת או יותר מההתנהגויות האמורות ייחשב כמפר מדיניות איסור משלוח דואר זבל.
רשימת ההתנהגויות האמורות אינה ממצה וייתכנו התנהגויות נוספות המהוות הפרה של מדיניות איסור משלוח דואר זבל.

פרק ג - מדיניות פרטיות "וואלה!"

וואלה! מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר. פרק זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות של וואלה!
וואלה! רוכשת שירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים (ספקים חיצוניים), לפיכך המידע (לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה) שהמשתמש מוסר לחברה באמצעות האתר נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה. ייתכן שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל (לרבות חברות בארה"ב). במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.

29. רישום לשירותים ועדכון פרטים
29.1. חלק מהשירותים באתרי וואלה!, לרבות השימוש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. הואיל ו-וואלה! תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
29.2. ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.
29.3. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
29.4. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.
29.5. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
29.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

30. מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של וואלה!. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

31. איסוף ושימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר), Advertising ID המוקצה למכשירך), מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. וואלה! תשמור את המידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריה.
31.1. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
31.1.1. לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות, מיקומך ותחומי עניינך. אם תבחר שלא לאפשר איסוף מידע מסוים, הדבר עלול, במקרים מסוימים, למנוע את היכולת לספק לך חלק מהשירותים.
31.1.2. לשם שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.
31.1.3. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
31.1.4. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור ושיפור היצע המוצרים, שירותים ותכנים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
31.1.5. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
31.1.6. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. שים לב כי יתכן כי גבית הכספים עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים תתבצע על ידי חברות סליקה ויתכן כי תידרש למסור לחברות סליקה כאמור מידע אישי כגון שמך, כתובת לשליחת חשבונית ופרטי כרטיס אשראי. שימוש במידע כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה.
31.1.7. כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.
31.1.8. ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך)
31.1.9. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.
31.1.10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי וואלה!.
31.1.11. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
31.2. וואלה! רשאית לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי וואלה ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק, אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
31.3. חלק מהמידע אשר יצטבר אודותיך יהיה חשוף לוואלה!, לשותפיה ולנעברים שונים, כמפורט בפרק זה להלן.
31.4. תכנים שאתה מגיש לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים להיום חשופים לגולשים באינטרנט ובפרט לגולשי האתר. אם תפרסם פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור אתה עשוי לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאתה מעוניין שיהיה נגיש לכולם.

32. מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו
32.1. וואלה! לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך, אלא במקרים המפורטים להלן:
32.1.1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של וואלה!, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לוואלה! ולצד שלישי המוצגות באתרי וואלה!, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר או לשם משלוח דברי פרסומת מטעם וואלה! ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך,
32.1.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי וואלה!, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה וואלה! רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
32.1.3. החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך לקבלני משנה, בישראל ומחוץ לה, מטעמה לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר) לרבות, למען הסר ספק, השירותים בו) ;
32.1.4. לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לוואלה! למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
32.1.5. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין וואלה!;
32.1.6. בכל מקרה שוואלה! תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
32.1.7. במקרה שוואלה! תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
32.1.8. אם וואלה! תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר,
32.1.9. במסגרת העברה חוקית של פעילות וואלה! לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם) ו/או פשיטת רגל;
32.1.10. אם וואלה! תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר - וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
32.1.11. לצדדים שלישיים עימם וואלה תשתף פעולה וזאת לצורך עיבוד, טיוב, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכן לצורך פרסום וייעול שירותים הניתנים לך.


32.2. איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים
כאשר אתה משתמש באתר, וואלה! רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג' על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות. תוכנות צד ג' אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך, נתוני אפליקציות קיימות במכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בעת שימושך באתר אתה מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באחת משתי דרכים שתבחר: האחת, ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותך והשנייה, לפנות אלינו במייל: support@walla.co.il ולבקש הסרה כאמור.
32.3. וואלה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של וואלה (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

33. שימוש במערכת Google Analytics.
האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. וואלה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/.
ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.


34. שימוש במערכת ניהול מידע (Data Manage Platform) של Oracle BlueKai
האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Oracle BlueKai DMP על מנת ליצור פרופילים של משתמשים ותחומי עניין תוך שימוש ב- Cookies (ראו פירוט בסעיף ‎35 להלן), טכנולוגיית הצלבת מכשירי קצה והצלבת תוכן (כגון statistical Ids) וכלי זיהוי אחרים (כגון מספרי זיהוי של מכשירי קצה). מטרת השימוש במידע שנאסף הינה ללמוד על השימוש של הגולשים באתר וכן לסייע לנו להציג בפני הגולשים תוכן, לרבות תוכן שיווקי.
ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Oracle BlueKai אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Oracle DMP ניתן לבקר במדיניות הפרטיות של Oracle BlueKai בכתובת https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html.כמו כן, ניתן ללמוד יותר לגבי אפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Oracle BlueKai (opt out) בכתובת http://www.bluekai.com/registry/.

35. Cookies
האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי וואלה!. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתרי וואלה! המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ו-וואלה! נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי וואלה! או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי וואלה! יותאמו להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן:"Cookies" ). תפקיד ה- Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy למדיניות הפרטיות של חברת ארטימדיה אשר מנהלת את מערך הגשת הפרסומות של וואלה ראה: http://arti-media.net/privacy-policy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל וארטימדיה (ככל שלא מותקן על מחשבך/מכשירך ) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

36. אבטחת מידע
וואלה! מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי וואלה!, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, וואלה! לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

37. זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי וואלה! משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. וואלה! תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לוואלה! לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי וואלה! - יוסיף להישמר בוואלה! על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה וואלה! למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לוואלה! לפעול כאמור.

38. אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר וואלה! אינה כפופה למדיניות הפרטיות של וואלה! אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

39. שינויים במדיניות הפרטיות
וואלה! רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פירסומם גם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמשים באתר הודעה בדבר השינוי.

פרק ד - שירות שליחת קבצים גדולים

במסגרת שירות זה, וואלה! מאפשרת להעלות לשרת וואלה! ולהוריד ממנו קבצים גדולים בהתאם למפורט להלן:
כל גולש שמחזיק בתיבת דואר אלקטרוני של וואלה! בהתאם להוראות תקנון זה (לצרכי פרק זה: "המשתמש") יהא רשאי להעלות לאתר קובץ בפורמט שיאושר ע"י וואלה! מעת לעת וזאת באמצעות אפליקציית שליחת קבצים גדולים בוואלה! דואר בתנאי שגודל הקובץ אינו עולה על 500M (להלן: "הקובץ").
40. לאחר העלאת הקובץ לשרת וואלה! כאמור, המשתמש יקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו דואר אלקטרוני המכיל קישור (לינק) לעמוד נחיתה ממנו תתאפשר הורדת הקובץ.

41. במסגרת השירות, המשתמש יהא רשאי להעביר את הלינק לצדדים שלישיים לצורך הורדת הקובץ על ידם. למען הסר ספק, תנאי תקנון זה חלים על כל שימוש בקובץ או פעילות בקובץ של צדדים שלישיים כלשהם (וצדדים שלישיים כאמור יחשבו ל"משתמשים" לצורך פרק זה).

42. יובהר כי וואלה! רשאית לקבוע מכסת הורדות של הקובץ ו/או להגביל את משך הזמן שבמהלכו ניתן להוריד את הקובץ ו/או לקבוע כל מגבלה אחרת כלשהי, וזאת כפי שיצוין באפליקציית שליחת קבצים גדולים. לאחר מיצוי מכסת ההורדות או חלוף פרק הזמן להורדה או התקיימות איזו מההגבלות שתיקבענה כאמור, לפי המוקדם, וואלה! תהא רשאית למחוק את הקובץ באופן אוטומטי ולהסירו מהשרתים שלה וזאת ללא מתן הודעה כלשהי ומבלי שוואלה! תהא מחויבת לשמור תיעוד כלשהו שלו. יודגש כי באחריותו הבלעדית של המשתמש לדאוג לגיבוי של הקובץ, במידה והוא חפץ בכך.

43. יובהר כי כל הוראות תקנון זה יחולו על שירות זה ועל תכני הקובץ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
43.1. וואלה! אינה מתחייבת כי שירות זה יינתן כסדרו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או כי השירות יהיו חסין מפני פריצה לקובץ. וואלה! רשאית להפסיק או להשהות שירות זה בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת ללא מתן הודעה.
43.2. השימוש בשירות הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה בגין השימוש ו/או תכונות השימוש בשירות.
43.3. וואלה! אינה נושאת באחריות כלשהי לקובץ ו/או לשלמותו והיא רשאית להסירו או למחקו מהשרתים שלה ומכל מקום אחר שברשותה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא חובת מתן הודעה כלשהי. האחריות לביצוע גיבויים של הקובץ מוטלת על המשתמש בלבד והוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי כלפי וואלה! בכל מקרה של מחיקת הקובץ ו/או פגם כלשהו שייגרם לקובץ.
43.4. האחריות לתכני הקובץ מוטלת באופן בלעדי על המשתמש, אשר מתחייב בזאת לקיים את כל הוראות תקנון זה בקשר להעלאת ולפרסום תכנים, לרבות ההוראות המפורטות במבוא לתקנון ובפרק א'. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתמש מתחייב כי הקובץ לא יכלול תוכן כלשהו אשר הנו או אשר עלול להיות אחד מבין אלה: תוכן בעל אופי מיני בוטה; תוכן לא חוקי; תוכן מאיים או מטריד; תוכן גזעני, תוכן המוציא לשון הרע; תוכן המעודד לביצוע הסתה או לביצוע עבירה, פלילית או אזרחית; תוכן הפוגע בפרטיות; תוכן מזיק; תוכן הפוגע ברגשות; תוכן שהנו לא חוקי או מהווה הפרה כלשהי של חוק או הסכם; תוכן אשר מפר או עלול להפר זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות קניין רוחני כלשהם; תוכן המכיל וירוס/י מחשב מכל סוג שהוא.
43.5. המשתמש יפצה וישפה את וואלה! בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה בקשר לשירות זה, לרבות בקשר לדרישת או לתביעת צד שלישי שעילתה הקובץ ו/או תכניו ו/או השימוש של המשתמש בשירות, והכל כמפורט בתקנון זה.

פרק ה - שימוש בתוכן WallaVR

44. במסגרת השירותים הניתנים באתר וואלה מעמידה לטובת המשתמשים סרטוני וידאו בפורמט של 360 ו- Virtual reality ("הסרטונים"). הסרטונים צולמו במצלמה מיוחדת ומאפשרים צפייה היקפית של 360 מעלות. משתמשים שברשותם משקפי VR או משקפי מציאות מדומה אחרים ("המשקפיים הייעודיים") יוכלו לבחור באפשרות צפייה בסרטונים באמצעות המשקפיים הייעודיים ("תוכן WallaVR").
תנאי השימוש יחולו בכללותם על תוכן WallaVR ובנוסף יחולו ההוראות הייעודיות הבאות:
44.1. השימוש בתוכן WallaVR מוגבל ומותר למשתמשים אשר מלאו להם 16 שנים ומעלה במועד השמוש. בעשותך שימוש בתוכן WallaVR הינך מצהיר כי מלאו לך 16 שנים.
44.2. וואלה! מספקת את תוכן WallaVR כמות שהוא (""AS IS), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן. וואלה! לא תישא בכל אחריות ביחס לסרטונים לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים ו/או מכשירי קצה אחרים של משתמשי תוכן WallaVR וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד' שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש באפליקציה ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם. וואלה! מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר לאפליקציה כולל בין היתר, לגבי בעלות, מסחריות, התאמה לתכלית מסוימת או אי-הפרה של זכויות צד ג'.
44.3. אזהרה: צפייה ממושכת בסרטונים (אם או ללא משקפי התלת ממד) אינה מומלצת. הצפייה אסורה לנשים בהריון, קשישים, אלכוהוליסטים, ילדים קטנים וחולי אפילפסיה. חולי אפילפסיה מודעים לכך שהם עלולים לחטוף התקף בשל חשיפה לתמונות מהבהבות. יש להפסיק באופן מידי צפייה בסרטונים במקרה של אי נוחות. ידוע למשתמש שיש אנשים שיכולים לסבול מסחרחורות קשות, התקפים, התקפים אפילפטיים או לאיבוד הכרה בגלל הבזקי אור או דפוסים, וזה עלול להתרחש בזמן שהם צופים בסרטונים או חווים מציאות וירטואלית, גם אם הם מעולם לא סבלו בעבר ואין להם היסטוריה של התקפי אפילפסיה. משתמש שיש לו תפיסה, אובדן מודעות, או סימפטום אחר המקושר למצב אפילפטי צריך להתייעץ עם רופא לפני צפייה בסרטונים. יש להשתמש במשקפי VR או משקפי מציאות מדומה אך ורק בסביבה בטוחה. חובה להיות תמיד להיות מודע לסביבה שלך בעת שימוש במשקפי VR או משקפי מציאות מדומה ולהמשיך לשבת בכל העת. תדאגו מראש שאתם לא ליד אנשים, חפצים, מדרגות, מרפסות, חלונות, רהיטים, או פריטים אחרים שאתם יכולים להיתקל בהם ליפול או להפיל בעת שימוש. אין ללבוש משקפי מציאות מדומה במצבים שדורשים תשומת לב, כגון הליכה, רכיבה על אופניים, או נהיגה.
44.4. אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בגין האמור לעיל. השימוש בתוכן WallaVR ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

פרק ו - כללי

45. הגבלת אחריות
וואלה! לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם וואלה! קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של וואלה! (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבלה בפועל וואלה! באופן ישיר מהמשתמש בגין שימוש בתאר ו/או בתכנים הכלולים בו (אם בכלל) במהלך התקופה של שלושה (3) חודשים שמיד לפני התאריך שבו הוגשה התביעה.
יתכן שתחומי שיפוט אחדים לא ירשו את ההגבלה או ההחרגה של פיצויים נלווים או בגין נזק עקיף, ולפיכך בנסיבות מסוימות עלולות המגבלות או ההחרגות שלעיל לא לחול.
ידוע למשתמש כי וואלה! הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי וואלה! מסתמכת על כך.

46. שיפוי
אתה מתחייב לשפות את וואלה!, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג'.

47. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

48. תקפות הוראות תקנון זה
במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

תאריך עדכון: ינואר 2018

4
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully